TS Jeseník a.s.

Rychlý kontakt:
spojovatel: 584 411 541
fax             : 584 412 253

Datová schránka:
ID 7aygkr3

email : vedeni@tsje.cz

Čerpací stanice
provoz 24 hod denně

Nafta 31.50 Kč/l

Přijímáme všechny druhy běžných platebních karet.


O společnosti
Obchodní jméno: Technické služby Jeseník a.s.
Sídlo: Otakara Březiny 168, 790 01 Jeseník
Právní forma: akciová společnost
Datum vzniku: 28. 12. 1995
Spisová značka: B 1179 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Nejvyšší orgán: valná hromada
Statutární orgán: představenstvo
Kontrolní orgán: dozorčí rada
Základní jmění: 77,6 mil. Kč

Jeseník a.s je prosperující společnost regionálního významu, která zajišťuje mnoho služeb nejen pro Jeseník, ale také pro většinu měst a obcí regionu. Historie sahá hluboko dozadu a původní forma rozpočtové a později příspěvkové organizace se neosvědčila a k 28.12.1995 město založilo tuto akciovou společnost, kterou plně vlastní Město Jeseník.
Nejvyšší orgán je valná hromada, ta je tvořena radou města. Další řídící stupeň je představenstvo, jehož členy jsou zastupitelé města a je tak zaručena plná kontrola nad celkovým fungováním společnosti.
Hlavní zázemí firmy je tvořeno prostorným areálem na ulici Otakara Březiny, po pravé straně při vjezdu do Jeseníku od České Vsi. Je zde hlavní administrativní budova, autodílna, garáže, separační linka, sběrný dvůr, sklady stavebních materiálů a také je zde umístěna veškerá technika, potřebná pro zajištění všech činností. Odloučená pracoviště jsou na ulici Rejvízské - Smuteční obřadní síň s pohřební službou a Řízená skládka odpadů u Supíkovic.
Na všechny činnosti máme potřebná oprávnění a v roce 2006 jsme navíc zavedli systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Rozsah činností je téměř neměnný, jen v roce 1998 bylo pronajato tepelné hospodářství a v roce 2008 byly blokové kotelny převedeny zpět do majetku města.

Oblasti činností jsou rozděleny podle povahy na provozy, které provádí zejména:
Provoz správy a údržby komunikací

provádí zejména opravy, údržbu, výstavbu komunikací, chodníků, parkovišť a ostatních ploch. Dále provádí zimní údržbu, čištění, dopravní značení, odvodnění, zemní práce, dláždění, stavební práce, rekultivace aj.

Provoz správy a údržby zeleně

provádí zejména údržbu veřejné zeleně v Jeseníku, sečení trávníků, výsadbu okrasných záhonů, keřů a stromů, údržbu dětských hřišť, soch, laveček, parků, úklid veřejných zelených ploch, hřbitovů, správa a údržba městského lesa apod.

Provoz správy a údržby majetku

provozuje zejména veřejné osvětlení (údržba, opravy, obnova světel, revize, regulace spotřeby el. energie, výměna svítidel, kabelů a regulátorů apod). Vybavená autodílna zajišťuje opravy veškeré vlastní techniky a také nabízí běžné opravy vozidel pro veřejnost, servis klimatizací, výrobu hydraulických hadic, mytí vozidel, pneuservis, likvidaci autovraků, zámečnické práce aj.

Provoz likvidace odpadu

zajišťuje pro téměř celý okres svoz komunálního odpadu (popelnice, kontejnery), vývoz košů, odstraňování domovního a ostatního odpadu na vlastní řízené skládce u Supíkovic.

Provoz separace odpadu

zajišťuje pro celý region svoz a dotřídění separovaného odpadu (plast, papír, sklo čiré, sklo barevné, kov, tetrapak), svoz, skladování a předávání k odstranění nebezpečného odpadu, provozuje sběrné dvory, provádí zákonnou evidenciodpadů i pro jiné subjekty apod.

Provoz pohřebnictví

zajišťuje pro celý region komplexní služby v obstarávání pohřebnictví, provozuje vlastní obřadní síni, provádí správu hřbitovů (udělen Znak kvality).

Naše snaha je viditelná a jsme tak zapojeni do každodenního života obyvatel, do dění v obcích a městech Jesenického regionu. Jsme schopni stavět chodníky, cesty, parkoviště, kanalizace; umíme nejen sekat trávu, ale i provádět výsadby květin, keřů, stromů a také realizujeme parkové úpravy; zajišťujeme světlo na ulicích; opravujeme auta; svážíme odpady, umíme je třídit a umíme poradit.
Společnost se postupně rozvíjí a zdokonaluje nejen v technickém vybavení, ale i v odbornosti jednotlivých zaměstnanců. Cílem je udržet rozsah činností a zajistit zvyšování kvality za podmínek ekonomické schopnosti v konkurenčním prostředí regionu. Jsme přímo vázání na město a většina prací je zaměřena na komunální sféru, tudíž na obce a proto je nezbytné poskytnout jim maximální servis, aby nejen veškeré činnosti byly zachovány, ale i dále zdokonalovány a rozvíjeny. Navíc se svým dostatečným počtem pracovníků, vybavením a dlouholetými zkušenostmi jsme schopni operativně reagovat na mimořádné situace, kalamity, havárie, povodně apod. a je nejen pro město důležité, takovou společnost mít a mít tu možnost nepřetržitě zajišťovat tento mimořádný servis.
Technické služby Jeseník a.s. děkují všem za projevenou přízeň, za spolupráci a za veškerý kontakt. Těšíme se, že budeme nadále pracovat ve vaší blízkosti.

 
Několik zajímavých čísel z Jeseníku:
- posečeme za rok plochu 1.610.000 m2 (některá místa i 6 x za rok)
- staráme se o 5.107 stromů a 62 stromových skupin
- z údržby zeleně je ročně cca 600 t trávy a 120 t nekompostovatelného odpadu
- udržujeme 44 km místních komunikací (261.000 m2), 26 km chodníků (85.000 m2), 25 mostů a lávek, 686 dešťových vpustí a 1379 dopravních značek
- zajišťujeme světlo z 1828 ks sloupů veřejného osvětlení
- za rok svezeme 2000 t odpadu ze 72.366 ks popelnic a 3.210 ks kontejnerů, zlikvidujeme 756 t objemných odpadů, 1.336 t stavebních odpadů
- využijeme 633 t svezeného separovaného odpadu, který přepraví k dalšímu zpracování asi 55 kamionů
- každý občan vytvoří za rok cca 383 kg odpadů, tj. 4.700 t, tj. cca 5.000 m3
SENIOR BUS
SENIOR BUS
737 258 525


Jesenické koupaliště
Jesenické koupaliště

Jesenické wellness
Jesenické wellness

Odpadové hospodářství

Zimní údržba
Zimní údržba

Dispečer:
Baršč Petr
734573822

Logo SVPS

© 2009 Autocont Jesenik